Uruchomienie komunikacji z Czytelnikami tego blogu

Szanowni Studenci i Sympatycy tego blogu!

Rozpocząłem informowanie na których stronach moich publikacji lub opracowane jako współautorstwo można znaleźć odpowiedzi na poszukiwane przez Was hasła.

Będę też podawał streszczenia kolejnych wykładów i ćwiczeń w tym semestrze zimowym z przedmiotów:

  • Wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP,
  • MRP,
  • Statystyka opisowa.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Poszperaj w istniejących zasobach tego blogu!

Szanowni Studenci oraz Sympatycy tego blogu!

Według zwyczaju w poprzednim roku akademickim będę na bieżąco informował o:

- wydanych publikacjach mego autorstwa lub współautorstwa,

- rozdziałach książek lub referatach, gdzie występuje szersze omówienie interesującego Państwo tematu z obszaru zarządzania, logistyki, informatyki – oczywiście w zakresie prowadzonych prze zemnie wykładów i ćwiczeń,

- zakresu poszczególnych wykładów i ćwiczeń.

Proponuję jednak zapoznać się z dotychczasowym dorobkiem w ramach tego blogu.

Nadmieniam, że obecnie prowadzę przedmioty:

- wdrażanie zintegrowanych systemów klasy ERP,

- systemy informatyczne obiektu produkcyjnego generacji MRP…,

- statystyka opisowa.

W obszarze moich zainteresowań są jeszcze przedmioty:

- ekonometria,

- statystyka matematyczna,

- prognozowanie i symulacje,

- badania operacyjne.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Czas już do nauki

Szanowni Studenci! Mijają piękne wakacje. Moich Studentów , którzy mają zaległości w zaliczeniu semestru letniego zapraszam na Konsultacje w soboty (13.09.2014 r. oraz 20.09.2014 r.) na Uczelni – WSZiA Opole, ul. Niedziałkowskiego, pokój 215,  godz. 9.00-11.00. Zapraszam również dyplomantów, aby pochwalili się swoim dorobkiem. Władysław Wornalkiewicz

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Wspaniałych Wakacji!


Dla większości Studentów zakończyły się trudy zaliczenia semestru letniego. 
I teraz długie Wakacje.

Dziękuję za wyjątkową aktywność oraz solidne uczęszczanie na Slajd4zajęcia, które prowadziłem jako wykłady oraz ćwiczenia z:

statystyki matematycznej,

prognozowania decyzji zarządzczych,

badań operacyjnych,

narzędzi tworzenia i analizy raporów.

Zachęcam jednak dyplomantów do zaawansowania swoich prac

licencjackich i magisterskich w okresie wolnym od wykładów i ćwiczeń.

 

 

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Narzędzia tworzenia i analizy raportów (wykład)

1. Pojęcie baza danych.
2. Obiekty relacyjnej bazy danych (na przykładzie pakietu ACCESS).
3. Budowa tabel i rekordów.
4. Relacje tabel bazy danych.
5. Rozplanowanie widoków na obiekty bazy danych (arkusz danych, projekt).
6. Pojęcie kwerendy i rodzaje kwerend.
7. Sposoby określania wielokrotnych kryteriów w kwerendach.
8. Formułowanie zapytań do bazy danych relacyjnej w języku SQL.
9. Zdefiniowanie kwerendy wybierającej.
10. Określenie kwerendy krzyżowej.
11. Posługiwanie się formularzami do aktualizacji rekordów bazy danych.
12. Pojecie raportu i źródła raportów.
13. Definiowanie postaci ekranowej i drukowalnej raportów.
14. Zastosowanie wyrażeń SQL do definiowania pogrupowań w raportach.
15. Sposoby dostosowywania raportu do potrzeb użytkownika.
16. Zastosowanie funkcji Excela (REGLINP, TREND) do prognozowania np. sprzedaży.
17. Tworzenie raportów kombinowanych zawierających teksty, tabele i wykresy.
18. Wykorzystanie dynamicznej tabeli przestawnej programu Excel do pogrupowania danych oraz bieżącego aktualizowania zawartych w niej pól danych.
19. Zastosowanie kreatora prostych kwerend w Excelu.
20. Tworzenie złożonych kwerend w Excelu.
21. Zastosowanie tabeli przestawnej do wyświetlania danych wg żądanego układu.
22. Typy danych w projektowaniu pól rekordów tabel i formatu kwerend relacyjnej bazy danych.

 

 

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Optymalizacja decyzji gospodarczych (ćwiczenia)

1. Formułowanie zadania decyzyjnego na podstawie polecenia producenta.
2. Rozwiązanie zadania decyzyjnego graficznie korzystając ze sformułowania analitycznego.
3. Rozwiązanie zadania decyzyjnego wg sposobu elementu rozwiązującego.
4. Postępowanie w rozwiązaniu problemu transportowego metodą kata północno-zachodniego.
5. Rozwiązanie zamkniętego zagadnienia transportowego metodą minimalnego elementu macierzy kosztów, gdy wszystkie przewozy są w klatkach z zerami.
6. Określenie przewozów problemu transportowo-magazynowego otwartego zagadnienia transportowego.
7. Definiowanie zagadnienia transportowego w programie WinQSB.
8. Sformułowanie zagadnienia transportowego w dodatku Solver Excela.
9.Rozwiazanie problemu transportowego metodą potencjałów, gdy występuje nie bilansowanie ilości w klatkach zerowych.
10. Prognozowanie z zastosowaniem modelu Browna (podwójnego wyrównywania wykładniczego).
11. Formułowanie sieci zależności w metodzie ścieżki krytycznej CPM.
12. Określenie ścieżki krytycznej w metodzie CPM dla podanego modelu danych poszczególnych operacji i czasu ich trwania.
13. Określenie funkcji liniowych (czasowo-kosztowych) w wersji kosztowej CPM.
14. Obliczenie czasów oczekiwanych oraz odchyleń standardowych poszczególnych operacji w metodzie PERT na przykładzie podanego modelu danych.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Pytania z ekonometrii (wykład)

1. Definicja modelu ekonometrycznego.

2. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych.
3. Model o równaniach współzależnych.
4. Postać macierzowa struktury modelu o równaniach współzależnych.
5. Model prosty.
6. Model ze zmiennymi zero-jedynkowymi.
7. Idea klasycznej metody najmniejszych kwadratów.
8. Równanie macierzowe modelu liniowego wielowymiarowego.
9. Zastosowanie funkcji Excela w zakresie rachunku macierzowego do estymacji parametrów modelu liniowego wielowymiarowego.
10. Podaj wzór na wariancję resztową oraz określ jego elementy.
11. Podaj wzór na współczynnik zbieżności oraz na współczynnik determinacji.
12. Badanie istotności parametrów modelu wg kryterium t-Studenta.
13. Skrócone obliczenia fragmentów równania macierzowego.
14. Test skorelowania reszt pierwszego stopnia.
15. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona.
16. Dobór zmiennych modelu wg metody pojemności nośników informacji.
17. Formuła funkcji REGLINP Excela.
18. Szereg szczegółowy i szereg rozdzielczy obserwacji.
19. Określenie średnich (arytmetycznej, geometrycznej, harmonicznej).
20. Wyznaczenie mediany i kwartyli.
21. Histogram, diagram i rozkład.
22. Asymetria rozkładu obserwacji.
23. Regresja wielu zmiennych z zastosowaniem funkcji REGLINP.
24. Współczynnik korelacji wielokrotnej.
25. Zastosowanie menu Excela: Analiza danych – Statystyka opisowa.
26. Zmienna endogeniczna a zmienna egzogeniczna.
27. Trend liniowy.
28.Trendy nieliniowe.
29. Transformacja trendów nieliniowych.
30. Procedura ustalania wygasłych i przyszłych prognoz w trendzie pełzającym.
31. Modele dla zmiennych dychotomicznych.
32. Metody klasyfikacji zbioru obserwacji.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized