Czas już do nauki

Szanowni Studenci! Mijają piękne wakacje. Moich Studentów , którzy mają zaległości w zaliczeniu semestru letniego zapraszam na Konsultacje w soboty (13.09.2014 r. oraz 20.09.2014 r.) na Uczelni – WSZiA Opole, ul. Niedziałkowskiego, pokój 215,  godz. 9.00-11.00. Zapraszam również dyplomantów, aby pochwalili się swoim dorobkiem. Władysław Wornalkiewicz

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Wspaniałych Wakacji!


Dla większości Studentów zakończyły się trudy zaliczenia semestru letniego. 
I teraz długie Wakacje.

Dziękuję za wyjątkową aktywność oraz solidne uczęszczanie na Slajd4zajęcia, które prowadziłem jako wykłady oraz ćwiczenia z:

statystyki matematycznej,

prognozowania decyzji zarządzczych,

badań operacyjnych,

narzędzi tworzenia i analizy raporów.

Zachęcam jednak dyplomantów do zaawansowania swoich prac

licencjackich i magisterskich w okresie wolnym od wykładów i ćwiczeń.

 

 

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Narzędzia tworzenia i analizy raportów (wykład)

1. Pojęcie baza danych.
2. Obiekty relacyjnej bazy danych (na przykładzie pakietu ACCESS).
3. Budowa tabel i rekordów.
4. Relacje tabel bazy danych.
5. Rozplanowanie widoków na obiekty bazy danych (arkusz danych, projekt).
6. Pojęcie kwerendy i rodzaje kwerend.
7. Sposoby określania wielokrotnych kryteriów w kwerendach.
8. Formułowanie zapytań do bazy danych relacyjnej w języku SQL.
9. Zdefiniowanie kwerendy wybierającej.
10. Określenie kwerendy krzyżowej.
11. Posługiwanie się formularzami do aktualizacji rekordów bazy danych.
12. Pojecie raportu i źródła raportów.
13. Definiowanie postaci ekranowej i drukowalnej raportów.
14. Zastosowanie wyrażeń SQL do definiowania pogrupowań w raportach.
15. Sposoby dostosowywania raportu do potrzeb użytkownika.
16. Zastosowanie funkcji Excela (REGLINP, TREND) do prognozowania np. sprzedaży.
17. Tworzenie raportów kombinowanych zawierających teksty, tabele i wykresy.
18. Wykorzystanie dynamicznej tabeli przestawnej programu Excel do pogrupowania danych oraz bieżącego aktualizowania zawartych w niej pól danych.
19. Zastosowanie kreatora prostych kwerend w Excelu.
20. Tworzenie złożonych kwerend w Excelu.
21. Zastosowanie tabeli przestawnej do wyświetlania danych wg żądanego układu.
22. Typy danych w projektowaniu pól rekordów tabel i formatu kwerend relacyjnej bazy danych.

 

 

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Optymalizacja decyzji gospodarczych (ćwiczenia)

1. Formułowanie zadania decyzyjnego na podstawie polecenia producenta.
2. Rozwiązanie zadania decyzyjnego graficznie korzystając ze sformułowania analitycznego.
3. Rozwiązanie zadania decyzyjnego wg sposobu elementu rozwiązującego.
4. Postępowanie w rozwiązaniu problemu transportowego metodą kata północno-zachodniego.
5. Rozwiązanie zamkniętego zagadnienia transportowego metodą minimalnego elementu macierzy kosztów, gdy wszystkie przewozy są w klatkach z zerami.
6. Określenie przewozów problemu transportowo-magazynowego otwartego zagadnienia transportowego.
7. Definiowanie zagadnienia transportowego w programie WinQSB.
8. Sformułowanie zagadnienia transportowego w dodatku Solver Excela.
9.Rozwiazanie problemu transportowego metodą potencjałów, gdy występuje nie bilansowanie ilości w klatkach zerowych.
10. Prognozowanie z zastosowaniem modelu Browna (podwójnego wyrównywania wykładniczego).
11. Formułowanie sieci zależności w metodzie ścieżki krytycznej CPM.
12. Określenie ścieżki krytycznej w metodzie CPM dla podanego modelu danych poszczególnych operacji i czasu ich trwania.
13. Określenie funkcji liniowych (czasowo-kosztowych) w wersji kosztowej CPM.
14. Obliczenie czasów oczekiwanych oraz odchyleń standardowych poszczególnych operacji w metodzie PERT na przykładzie podanego modelu danych.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Pytania z ekonometrii (wykład)

1. Definicja modelu ekonometrycznego.

2. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych.
3. Model o równaniach współzależnych.
4. Postać macierzowa struktury modelu o równaniach współzależnych.
5. Model prosty.
6. Model ze zmiennymi zero-jedynkowymi.
7. Idea klasycznej metody najmniejszych kwadratów.
8. Równanie macierzowe modelu liniowego wielowymiarowego.
9. Zastosowanie funkcji Excela w zakresie rachunku macierzowego do estymacji parametrów modelu liniowego wielowymiarowego.
10. Podaj wzór na wariancję resztową oraz określ jego elementy.
11. Podaj wzór na współczynnik zbieżności oraz na współczynnik determinacji.
12. Badanie istotności parametrów modelu wg kryterium t-Studenta.
13. Skrócone obliczenia fragmentów równania macierzowego.
14. Test skorelowania reszt pierwszego stopnia.
15. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona.
16. Dobór zmiennych modelu wg metody pojemności nośników informacji.
17. Formuła funkcji REGLINP Excela.
18. Szereg szczegółowy i szereg rozdzielczy obserwacji.
19. Określenie średnich (arytmetycznej, geometrycznej, harmonicznej).
20. Wyznaczenie mediany i kwartyli.
21. Histogram, diagram i rozkład.
22. Asymetria rozkładu obserwacji.
23. Regresja wielu zmiennych z zastosowaniem funkcji REGLINP.
24. Współczynnik korelacji wielokrotnej.
25. Zastosowanie menu Excela: Analiza danych – Statystyka opisowa.
26. Zmienna endogeniczna a zmienna egzogeniczna.
27. Trend liniowy.
28.Trendy nieliniowe.
29. Transformacja trendów nieliniowych.
30. Procedura ustalania wygasłych i przyszłych prognoz w trendzie pełzającym.
31. Modele dla zmiennych dychotomicznych.
32. Metody klasyfikacji zbioru obserwacji.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Badania operacyjne (ćwiczenia)

1. Formułowanie zadania decyzyjnego dla 2-ch zmiennych (funkcja celu, ograniczenia zasobów, warunki brzegowe).

2. Rozwiązanie zadania decyzyjnego metodą geometryczną (izolinie, izokwanta, obszar rozwiązań dopuszczalnych, rozwiązanie optymalne).

3. Konwersja zadania prymalnego w dualne.

4. Rozwiązanie graficzne zadania dualnego.

5. Sformułowanie postaci kanonicznej zadania decyzyjnego.

6. Rozwiązywanie zadania decyzyjnego wg sposobu elementu rozwiązującego.

7. Określenie pierwszej tablicy simpleksowej dla rozwiązania zadania decyzyjnego rachunkiem macierzowym.

8. Zastosowanie sposobu wg elementu rozwiązującego do sformułowania II tablicy simpleksowej.

9. Określenie elementów macierzowych II tablicy simpleksowej.

10. Obliczanie oraz zastosowanie macierzy odwrotnej do określenia tablic simpleksowych kolejnych iteracji.

11. Formuły funkcji Excela dla dokonania transformacji macierzy, określenia wyznacznika, obliczenia iloczynu macierzy, wyznaczenia macierzy dopełnień algebraicznych.

12. Definiowania zadania decyzyjnego w dodatku Solver Excela.

13. Postępowanie w analizie wraźliwości rozwiązania zadania decyzyjnego w zakresie parametrów funkcji celu, zasobów oraz norm jednostkowych macierzy podstawowej ograniczenia zasobów.

14. Budowa sieci zależności w metodzie CPM.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Pytania ze statystyki matematycznej

1. Wymień miary klasycznej zmiennej losowej

2. Podaj wzór i objaśnij  znaczenie symboli dla obliczenia wartości oczekiwanej zmiennej losowej skokowej.

3. Podaj wzór i objaśnij znaczenie symboli dla obliczenia wariancji zmiennej losowej skokowej.

4. Objaśnij pojęcia: odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, współczynnik skośności zmiennej losowej skokowej.

5. Wymień miary pozycyjne zmiennej losowej skokowej X.

6. Opisz sposób obliczania wartości oczekiwanej zmiennej losowej ciągłej.

7. Wyjaśnij na przykładzie pojęcia mediana i modalna zmiennej losowej ciągłej.

8. Obliczenie miar charakterystycznych zmiennych losowych złożonych np. Y = 2X, Z = X/n, T = (X-E(X))/σ.

9. Wyjaśnij pojęcia prawdopodobieństwo i częstość.

10. Oblicz prawdopodobieństwo wyrzuczenia kostką do gry ilość oczek podzielną przez 3.

11. Podaj definicję dystrybuanty.

12. Objaśnij pojęcia histogram, diagram i rozkład.

13. Podaj kryteria jakie musi spełniać funkcja gęstości.

14. Oblicz wartość oczekiwaną, wariancję, odchylenie standardowe oraz współczynnik zmienności zmiennej losowej X dla funkcji:

f(x) = 0        x <= 0

f(x) = 2x      0< x <= 1

f(x) = 0       x > 1

15. Narysuj wykres funkcji gęstości z pytania 14.

16. Wyznacz funkcję dystrybuanty dla funkcj gęstości w pytaniu 14.

17. Obliczanie prawdopodobieństwa zmiennej losowej ciągłej X na podstawie całkowania lub korzystając z własności dystrybuanty.

18. Podaj oraz objaśnij wzory rozkładu jednostajnego funkcji gęstości i dystrybuanty.

19. Podaj i objaśnij wzory na funkcję gęstości oraz dystrybuantę dla rozkładu wykładniczego.

20. Wzory na obliczanie wartości oczekiwanej, wariancję oraz medianę rozkładu wykładniczego.

21. Opisz rozkład normalny.

22. Standaryzacja zmiennej X w rozkładzie normalnym.

23. Wartości miar standardowego rozkładu normalnego.

24. Podaj sposób obliczania prawdopodobieństwa, gdy zmienna losowa X jest w określonym przedziale.

25. Objaśnij sposób powstania rozkładu χ2 (chi – kwadrat).

26. Opisz rozkład t-Studenta.

27. Porównaj rozkład normalny i rozkład t-Studenta.

28. Opisz graficzną reprezentację zmiennej losowej dwuwymiarowej X i Y każda o rozkładzie normalnym.

29. Opisz możliwość wykonania wykresu dwuwymiarowego programem GRETL.

30. Objaśnij pojęcia próba ze zwracaniem oraz próba bez zwracania.

31. Podaj wzór i objaśnij jego symbole na określenie minimalnej liczebności próby ze zwracaniem znając wariancję populacji i wartość krytyczną przy podanym poziomie istotności α.

32. Objaśnij pojęcia hipoteza zerowa i hipoteza alternatywna.

33. Wymień rodzaje błędów przy testowaniu hipotez statystycznych.

pasek2

 

 

 

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized