Życzenia Świąteczne

Szanowni Sympatycy tego bloku!

Zbliżają się Święta Wielkanocne.

Studentom oraz wszystkim sympatykom tego blogu

życzę

 dużo radości, uroczych spacerów z podziwianiem ciepłej,

zielonej i kolorowej już Wiosny.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Proszę zagladnąć do Biblioteki WSZiA i Internetu

Szanowni Studenci!

Uprzejmie informuję zainteresowanych, że w Bibliotece Głównej WSZiA w Opolu dość szybko maleje zasób mojej książki

“Modele ekonometryczne PKB obiektów struktury terytorialnej”.

Rezerwacja :  77 402 19 21  lub  e-mail:   biblioteka@poczta.wszia.opole pl 

pasek2

 

Drodzy Sympatycy tego blogu. Zauważyłem występowanie poszukiwanych przez Was – moich książek  - również w hurtowniach internetowych, w tym już niedostępnej do zakupu w WSZiA Opole pozycji 2:

1. Hurtownia książek BIBLIOFIL anna jonczyk-szparowska 

“Modele ekonometryczne PKB obiektów struktury terytorialnej” ,  stan: 31 sztuk, cena 42 zł, stron 343.

http://bibliofil.com.pl/modele-ekonometryczne-pkb-obiektow-struktury-terytorialnej-w-wornalkiewicz-opole-2013-ekonomia.html

2. Hurtownia książek naukowych Firma księgarska Wiesława Juszczaka 

Książka “Metoda badania przyczynowo-skutkowego związków między cechami statystycznymi”,

stan 1 sztuka, cena 44 zł, stron 252 formatu A4.

http://www.fkwj.pl/ksiazki/opo0002/

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Wyczerpanie nakładu – nowe odniesienie budowy wielomianu

W związku z szybkim wyczerpaniem się nakładu książki “Metoda badania przyczynowo – skutkowego związków między cechami statystycznymi” w bibliotece WSZiA w Opolu zawiadamiam zainteresowanych Studentów że:

1. Zadanie domowe w Excelu można wykonać również na podstawie dowolnie wybranej zmiennej z aneksów A.5  lub A.6 (strony 267 do 321) innej mojej książki tj. “Modele ekonometryczne PKB obiektów struktury terytorialnej” dostępnej w bibliotece WSZiA  w Opolu (biblioteka@poczta.wszia.opole.pl).

2. W ramach zadania domowego wykonać pisemnie opracowanie obejmujące:

a) Kontynuację jednej z dowolnie wybranej zmiennej na lata 2007 do 2013 na podstawie roczników statystycznych GUS-u.

Do badań przyjąć szereg czasowy obejmujący lata 1999 do 2013 lub 2012,  jeśli dla danej zmiennej nie będzie danych w rocznikach statystycznych.

UWAGA: Zmienną objaśniającą jako “X” jest zmienna “T”, czyli okresy czasowe t: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.

Przyjęcie przez niektórych Studentów jako zmienną objaśniającą kolejnych lat: 1999, 2000, …., 2013 jest błędne.

b) Sporządź wykresy wielomianowe kolejnych stopni od 2 do 6  w Excelu dla okresu 1999 do 2013.

c) Dobierz odpowiedni stopień wielomianu na podstawie współczynnika determinacji R kwadrat.

d) Sporządź histogram danych liczbowych określonej zmiennej w okresie 1999 do 2013.

Uwaga: Przykład wykonania histogramu w Excelu znajduje się na stronie 113 dla zmiennej “Dochód” w książce “Wstęp do ekonometrii i badań operacyjnych …” dostępnej w bibliotece głównej WSZiA w Opolu. Korzystamy z opcji: Excel/Analiza danych/Histogram.

pasek2

Nowa książka stanowić może kolejne źródło inspiracji do badań w zakresie prac dyplomowych w obszarze statystyki, ekonometrii, logistyki, badań operacyjnych oraz informatyki.

pasek2

 

Dodaj komentarz

Filed under EKONOMETRIA - wykłady, Metody optymalizacji zagadnień nieliniowych i innych, Optymalizacje z zastosowaniem simpleksa, Podręczniki akademickie, Statystyka matematyczna - wykłady i ćwiczenia, Zadania i pytania dla studentów

Inspiracje do formułowania tematu pracy magisterskiej

Szanowni Studenci oraz sympatycy tego blogu!

Ukazał się skrypt mego autorstwa pt. “Metoda badania przyczynowo-skutkowego  związków między cechami statystycznymi“,  który obejmuje następujące rozdziały:

Część I.  Dynamiki jednopodstawowe

1. Zgromadzenie i ujednolicenie postaci danych statystycznych

2. Pojęcia dotyczące cech statystycznych

3. Podstawowe dynamiki okresu (15 lat)

4. Dynamiki popytu według sektorów 5. Dynamiki na mieszkańca kraju

6. Cechy z różnych działów roczników statystycznych

7. Finanse; 8. Inwestycje i środki trwałe w sektorach; 9. Rachunek produktów

10. Produkt krajowy brutto i inne cechy według sektorów

11. Dynamiki i relacje w różnych przekrojach; 12. Zestawienia równań trendów wielomianowych

Część II. Relacje między cechami statystycznymi

1. Określenie współczynników korelacji liniowej między zmiennymi

2. Regresje jednoczynnikowe

3. Wpływ inwestycji na wybrane cechy statystyczne

4. Propozycja modelu ekonometrycznego produktu krajowego brutto

Skrypt pomyślany został jako pomoc w kreowaniu tematów prac magisterskich z obszarów statystyki, ekonometrii i ekonomii . 

Dystrybucja skryptu: biblioteka WSZiA Opole, ul. Niedziałkowskiego, cena jedynie 21 zł.  stron 252.

Dane statystyczne pobrano i opracowano w formie dynamik z Roczników Statystycznych GUS-u za okres 15 lat dotyczące sektorów gospodarki narodowej.

Przez analogię podane modele wielomianowe można odnieść również do obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji.

Dodaj komentarz

Filed under Podręczniki akademickie, Prace dyplomowe, Seminarium dyplomowe magisterskie

Modelowanie dla celów optymalizacji

Szanowni Studenci, zgodnie z Waszym życzeniem zamieszczam zadania domowe stanowiące pierwszy etap w kierunku formułowania zadań decyzyjnych. Zadania polegają na wyznaczeniu parametrów odpowiednich modeli wielomianowych dotyczących wskazanych zmiennych biorąc pod uwagę współczynnik determinacji R kwadrat.

Określ w Excelu model wielomianowy adekwatnego stopnia dla okresu 1997-2012 dla jednej z podanych zmiennych. Brakujące dane lat 2007-2012 pobierz z „Roczników statystycznych”. Dane lat 1997-2006 wprowadź z odpowiedniej tabeli w książce „Modele ekonometryczne PKB obiektów struktury terytorialnej”.
1. Zatrudnienie ogółem [tys.], tab. A.5.3.
2. Osoby wykonujące prace nakładczą [tys.], tab. A.5.3.c.
3. Przeciętne zatrudnienie w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności [tys.], tab. A.5.4.d.
4. Przeciętne zatrudnienie w obsłudze nieruchomości i firm [tys.], tab. A.5.7.c.
5. Zwolnienia z pracy ogółem [tys.], tab. A.5.5.a.
6. Przeniesieni na emeryturę, rentę, rehabilitację [tys.], tab. A.5.5.d.
7. Wynagrodzenia ogółem [mln zł], tab. A.5.7.
8. Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych [mln zl], tab. A.5.7.c.
9. Świadczenia emerytalne i rentowe brutto ogółem [mln zł], A.5.8.a.
10. Zasiłek chorobowy poza rolnikami indywidualnymi [mln zł], tab. A.5.9.a.
11. Miesięczne wydatki (na 1 osobę w gospodarstwie domowym) [zł], tab. A.5.10.c.
12. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny [zł], tab. A.5.10.b.
13. Zużycie gazu z sieci (w ciągu roku) w gosppodarstwach domowych [hm3], tab. A.5.11.c.
14. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym [GWh], tab. A.5.11.d.

15. Absolwenci kierunków ekonomicznych i administracyjnych ogółem, tab. A.5.14.a.

16. Wskaźniki cen towarów konsumpcyjnych, tab. A.5.15.a.

Dodaj komentarz

Filed under Metody optymalizacji zagadnień nieliniowych i innych, Uncategorized

Modele ekonometryczne – praktyczne zastosowanie

Szanowni Studenci i Sympatycy tego blogu!

W miarę szybko maleją zasoby mojej nowej książki “Modele ekonometryczne PKB obiektów struktury terytorialnej”, której dystrybutorem jest biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (biblioteka@poczta.wszia.opole.pl).

Chciałbym, aby zainteresowani praktycznym stosowaniem statystyki, ekonometrii i metod prognozowania zdążyli nabyć  egzemplarz tej książki mającej charakter poradnika. Proszę nie sugerować się tytułem.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Instalacja WinQSB

W związku z ćwiczeniami przedmiotu “Optymalizacja decyzji gospodarczych”  uwzględniających zastosowanie mikrokomputera podaję  jedną z możliwych procedur zainstalowania z Internetu pakietu WinQSB:

1.  Google

2. Wpisać stronę: http://oizet.p.lodz.pl                klawisz  <Enter>

3. Dopisać do strony : …./istan

4. Kliknąć na Dydaktyka        <Enter>

5. Kliknąć x2 na Program WinQSB.     Pojawia się ekran z trzema plikami:

Plik1 dwukrotnie kliknięcie  - winqsb.exe Zapisz plik Zapisuje w folderze C:\WINQSB

Plik2 dwukrotne kliknięcie – winqsb.r00  . otwarcie za pomocą Archiwer WinRAR (domyślny)   następnie – . zapisz plik

plik3,  dwukrotne kliknięcie – winqsb.r01  . otwarcie za pomocą Archiwer WinRAR (domyślny)  następnie    . Zapisz plik

Opis programu,  dwukrotne kliknięcie  . zapisz plik – C:\WINQSB\winqsb.doc

Dodaj komentarz

Filed under Metody optymalizacji zagadnień nieliniowych i innych, Optymalizacje z zastosowaniem simpleksa, Uncategorized