Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszystkim sympatykom tego blogu składam życzenia wielu smakołyków na suto zastawionym stole oraz przyjemnych spacerów przy ślicznej pogodzie.

Slajd4

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Pytania na zaliczenie wykładów z MRP (łącznie 3 x 2 bloki)

Slajd11. Wczesne obszary systemów informatycznych ewidencyjnych

2. Podstawowe zasoby produkcyjne ujęte w bazie danych  BOM

3. Jakie kartoteki obejmuje baza danych BOM?

4. Podstawowe zadanie programu MRP

5. Przedstawić na przykładzie obszaru Technicznego Przygotowania Produkcji (TPP) adekwatność aplikacji informatycznej do funkcjonalności

6. Zadania systemu CAD/CAM

7. Etapy ewolucyjne w zakresie wymiany danych w obszarze TPP

8. Etapy rozwojowe od systemów IC po systemy MRP III (ERP)

9. Etapy technicznego rozwoju sieci informatycznych w obszarze MRP

10. Formy rozwojowe systemu MRP II

11. Oddziaływanie stowarzyszenia APICS na rozwiązania informatyczne w sferze projektowania produkcji, zaopatrzenia oraz dystrybucji wyrobów

12. Popyt niezależny i zależny

13. Zakres funkcjonalny systemów klasy IC

14. System MRP CLOSED LOOP

15. Penetracja systemów kontrahentów w celu poprawiania efektywności systemu obiektowego

16. Zakres wchłonięcia technologii informacyjnej mobilnej w obszarze sieci i terminali

17. Wariantowość struktur konstrukcyjnych i alternatywność technologii w bazie danych systemu klasy MRP

18. Korzyści osiągane z eksploatacji systemu informatycznego – co najmniej klasy MRP I

19. Pojęcia maszruta (przewodnik)  i operacje technologiczne w zleceniach produkcyjnych wyznaczanych w planowaniu komputerowym

20. Kryteria podziału na partie (zlecenia) produkcyjne i zaopatrzeniowe

*     *     *

Z wymienionych pytań na kolokwium zaliczeniowym losowo wybrane 5 pytań (zagadnień)

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Książka dostępna w bibliotece

Slajd3   Szanowni Studenci i Sympatycy tego blogu!

   Miło mi poinformować, że w bibliotece Uczelni jest już dostępna część II mojej książki

Formułowanie modeli ekonometrycznych na potrzeby zarządzania.

   Ma ona charakter poradnika i może być pomocna do opracowania zadań z wielu dalszych przedmiotów. Cena, biorąc obszerność i zawartość merytoryczną została ustalona przez Uczelnię na niskim poziomie – zaledwie 30 zł.

Zachęcam do jej nabycia i będę korzystał z niej jako wykładowca.

Dystrybutor Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 18  biblioteka@poczta.wszia.opole.pl)  tel. 77 402 19 21   Nakład zaledwie 200 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Pytania i zadania zaliczeniowe

Okres świąteczny już ku końcowi. Zapraszam miłych Studentów do nauki. Zachęcam do nabycia mojej ostatniej książki z zakresu statystyki opisowej – część I publikacji „Formułowanie modeli ekonometrycznych na potrzeby zarządzania„, dostępnej w bibliotece WSZiA w Opolu.

A. Przedmiot: MRP – wykład – pytania na zaliczenie pisemne:

1. Co oznacza określenie MPR?

2. Jakie były kolejne generacje systemu MRP?.

3. Czy system klasy ERP wykracza poza firmę i jaką technologię informacyjną stosuje?

4. Funkcje systemu informatycznego MRP w zakresie produkcji podstawowej.

5. Organizacja bazy danych dla potrzeb zasobów produkcyjnych.

B. Przedmiot: Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP -wykład – pytania na zaliczenie pisemne:

1. Etapy wdrożenia systemu informatycznego klasy ERP.

2. Kryteria wyboru pakietu standardowego ERP do już eksploatowanego systemu informatycznego.

3. Rola metodyki zalecanej przez producenta oprogramowania.

4. Oczekiwania inwestora od wdrażanego systemu zintegrowanego.

5. Kolejne generacje systemów informatycznych od systemu ewidencyjnego po zintegrowane systemy wykorzystujące terminale mobilne.

6. Na czym polega dostosowanie systemu standardowego do uwarunkowań danej firmy?

7. Obszary oraz typowe moduły systemu informatycznego klasy ERP.

8. Zastosowanie odrębnej platformy programowej do implementacji (oprogramowania) systemu pod potrzeby danej firmy.

9. Podejście do przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej.

10. Techniki automatycznej identyfikacji transakcji w procesach logistycznych, magazynowych i produkcyjnych.

11. Idea budowy relacyjnej bazy danych wspólnej dla całego systemu informatycznego.

12. Co to jest hurtownia danych?

13. Funkcje podsystemu CRM dotyczącego zarządzania relacjami z klientami.

14. Jak adoptować duży system do średnich firm?

15. Omówić internetowy system obsługi firmy na przykładzie systemu ISOF.

C.  Przedmiot: Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP – ćwiczenia –  zaliczenie pisemne na stopień na podstawie aktywności na zajęciach i pracy domowej pt. Modernizacja eksploatowanego systemu informatycznego do klay ERP w zakresie obszaru zakładu pracy studenta.

D. Przedmiot: Statystyka opisowa – wykład – egzamin pisemny na stopień:

1. Podaj wzór i objaśnij jego elementy dla średniej arytmetycznej ważonej szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi.

2. Przedstaw sposób obliczenia odchylenia przeciętnego szeregu szczegółowego.

3.  Jakimi różnymi wzorami określamy ilość klas szeregu?

4. Podaj wzór i objaśnij sposób obliczania wariancji szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi.

5. Sposób obliczania współczynnika zmienności.

6. Objaśnij pojęcia asymetria i kurtoza.

7. W jaki sposób obliczamy współczynnik koncentracji Lorenza?

8. Objaśnij pojęcia modalna oraz rozstęp.

9. Objaśnij pojęcia mediana, kwartyl, pierwszy, kwartyl trzeci.

10. Jak obliczamy odchylenie standardowe szeregu szczegółowego?

11. Typowy obszar zmienności rozkładu normalnego.

12. Pojęcie trendu jako funkcji określonej dla szeregu szczegółowego.

13. Objaśnij pojęcia: indeksy dynamiki jednopodstawowe, indeksy dynamiki łańcuchowe.

14. Jak obliczamy wskaźnik tempa przyrostu (podaj wzór i objaśnij jego elementy)?

15. Jak określamy średnie tempo zmian zjawiska (podaj wzór i objaśnij jego elementy).

E. Przedmiot: Statystyka opisowa – ćwiczenia – zaliczenie pisemne na stopień (przykłady zadań):

1. Dla podanego szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi oblicz średnią arytmetyczną oraz wariancję:

Przedział     Liczność

0-4                       0

5-9                        1

10-14                 10

15-19                  37

20-24                 37

25-29                  12

30-34                   2

35-39                    1

2. Dla podanych miar charakterystycznych zmiennej narysuj wykres pudełkowy i wyznacz przedziały wartości nietypowych obserwacji szeregu szczegółowego:

Xmin = 8, Xmax = 37, Q1 = 17, Q2 = Me = 20, Q3 = 23.

3. Dla podanego w zadaniu pierwszym(1)  szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi oblicz odchylenie przeciętne.

4. Oblicz współczynnik zmienności dla miar pozycyjnych wymienionych w zadaniu drugim (2).

5. Dla podanego szeregu w zadaniu pierwszym narysuj na jednym wykresie:  wykres punktowy obserwacji, histogram, diagram, rozkład.

6.  Narysuj przykład krzywej koncentracji Lorenza i podaj sposób obliczenia współczynnika koncentracji Lorenza.

7.  Dla podanych szeregów obserwacji zmiennych Y (waga w kg) oraz X (wzrost w cm) oblicz elementy do określenia współczynnika korelacji liniowej Pearsona:

Lp.     Y          X

1        53        162

2       61        164

3      75         165

4      62        165

5     54        165

6     74        166

7      53       166

8      70       168

9       65      168

10     76     170

8. Dla podanych w zadaniu siódmym (7)  danych dwóch cech wagi w kg i wzrostu w cm oblicz parametry a0 i a1 liniowej funkcji regresji.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Uruchomienie komunikacji z Czytelnikami tego blogu

Szanowni Studenci i Sympatycy tego blogu!

Rozpocząłem informowanie na których stronach moich publikacji lub opracowane jako współautorstwo można znaleźć odpowiedzi na poszukiwane przez Was hasła.

Będę też podawał streszczenia kolejnych wykładów i ćwiczeń w tym semestrze zimowym z przedmiotów:

  • Wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP,
  • MRP,
  • Statystyka opisowa.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Poszperaj w istniejących zasobach tego blogu!

Szanowni Studenci oraz Sympatycy tego blogu!

Według zwyczaju w poprzednim roku akademickim będę na bieżąco informował o:

– wydanych publikacjach mego autorstwa lub współautorstwa,

– rozdziałach książek lub referatach, gdzie występuje szersze omówienie interesującego Państwo tematu z obszaru zarządzania, logistyki, informatyki – oczywiście w zakresie prowadzonych prze zemnie wykładów i ćwiczeń,

– zakresu poszczególnych wykładów i ćwiczeń.

Proponuję jednak zapoznać się z dotychczasowym dorobkiem w ramach tego blogu.

Nadmieniam, że obecnie prowadzę przedmioty:

– wdrażanie zintegrowanych systemów klasy ERP,

– systemy informatyczne obiektu produkcyjnego generacji MRP…,

– statystyka opisowa.

W obszarze moich zainteresowań są jeszcze przedmioty:

– ekonometria,

– statystyka matematyczna,

– prognozowanie i symulacje,

– badania operacyjne.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Narzędzia tworzenia i analizy raportów (wykład)

1. Pojęcie baza danych.
2. Obiekty relacyjnej bazy danych (na przykładzie pakietu ACCESS).
3. Budowa tabel i rekordów.
4. Relacje tabel bazy danych.
5. Rozplanowanie widoków na obiekty bazy danych (arkusz danych, projekt).
6. Pojęcie kwerendy i rodzaje kwerend.
7. Sposoby określania wielokrotnych kryteriów w kwerendach.
8. Formułowanie zapytań do bazy danych relacyjnej w języku SQL.
9. Zdefiniowanie kwerendy wybierającej.
10. Określenie kwerendy krzyżowej.
11. Posługiwanie się formularzami do aktualizacji rekordów bazy danych.
12. Pojecie raportu i źródła raportów.
13. Definiowanie postaci ekranowej i drukowalnej raportów.
14. Zastosowanie wyrażeń SQL do definiowania pogrupowań w raportach.
15. Sposoby dostosowywania raportu do potrzeb użytkownika.
16. Zastosowanie funkcji Excela (REGLINP, TREND) do prognozowania np. sprzedaży.
17. Tworzenie raportów kombinowanych zawierających teksty, tabele i wykresy.
18. Wykorzystanie dynamicznej tabeli przestawnej programu Excel do pogrupowania danych oraz bieżącego aktualizowania zawartych w niej pól danych.
19. Zastosowanie kreatora prostych kwerend w Excelu.
20. Tworzenie złożonych kwerend w Excelu.
21. Zastosowanie tabeli przestawnej do wyświetlania danych wg żądanego układu.
22. Typy danych w projektowaniu pól rekordów tabel i formatu kwerend relacyjnej bazy danych.

 

 

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized