Powitanie w semestrze zimowym

Po długim okresie wakacji studenckich, czas na przyłożenie się do dalszej edukacji.  W tym semestrze zimowym 2015/2016 prowadził będę przedmioty:

 • Wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem (wykłady oraz ćwiczenia),

wykład kończy się kolokwium zaliczeniowym, a potwierdzeniem umiejętności z ćwiczeń będzie projekt pt. „Integracja i unowocześnienie informatyczne funkcji wybranego obszaru na przykładzie firmy w której pracuje student”;

 • ERM ( Systemy zarządzania ryzykiem) – wykład;
 • Projektowanie systemów informatycznych;  zajęcia w laboratorium   – studium przypadku wdrożonego systemu informatycznego w obszarze procesu logistycznego – moduł Handel ;
 • Seminaria dyplomowe na kierunku Zarządzanie, Logistyka.

Życzmy sobie sympatycznej współpracy. Jako literaturę podstawową polecam książkę: Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Radość wielka – nowa książka

Miło mi powiadomić sympatyków tego blogu, studentów, księgarnie – w tym internetowe, że ukazała się moja nowa książka, ciesząca się już dużym powodzeniem:

„Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie”

Wydawnictwo Instytut Śląski w Opolu, stron: 370, nakład zaledwie 200 egz., cena 31,50 zł.

Dystrybucja: Biblioteka Wyższej Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu,

biblioteka@poczta.wszia.opole.pl, tel. 77 402 19 21

wornalkiewicz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznegoDla zorientowania się co do zawartości książki zamieszczam spis rozdziałów:

 1. Informatyka w procesie logistycznym
 2. Analityka biznesowa
 3. Inteligentny łańcuch dostaw towarów
 4. EDI w procesie logistycznym
 5. Zagadnienie wdrożeń systemów ERP
 6. Oczekiwania od systemu
 7. Zastosowanie odrębnej platformy programowej do implementacji systemu
 8. Ewolucja informatycznych systemów zarządzania
 9. Funkcjonalność systemu ERP na przykładzie SyKOF
 10. Studium przykładu systemów ERP w MŚP
 11. Próba modyfikacji systemów do potrzeb obiektów
 12. Wybrane materiały dotyczące wdrożonego systemu Microsoft Dynamics AX
 13. Duże rozwiązania informatyczne klasy ERP
 14. Systemy informatyczne stosowane w logistyce
 15. Formułowanie wymagań wobec systemu
 16. Systemy klasy MRP
 17. Funkcjonalność wdrożonego systemu MRP w zakresie obszaru TPP
 18. Problemy związane z wyborem i wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego
 19. Modelowanie systemów informatycznych
 20. Implementacja w języku UML
 21. Narzędzia CASE w modelowaniu systemu informatycznego
 22. Zastosowanie edytora Tinn-R do optymalizacji
 23. Elementy modelowania grafiki w programie R
 24. Estymacja modelu panelowego programem R
 25. Przygotowanie danych do komputerowego grupowania obiektów.
 26. Słownik pojęć

wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego

Dodaj komentarz

Filed under Metody optymalizacji zagadnień nieliniowych i innych, Optymalizacja zagadnień transportowych, Optymalizacje z zastosowaniem simpleksa, Podręczniki akademickie, Systemy informatyczne zintegrowane, Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, Zadania i pytania dla studentów

Uroczego Wypoczynku

Życzę wszystkim Sympatykom tego blogu oraz studentom

niezapomnianego urlopu wypoczynkowego,

długich i pięknych wakacji,

w nieznanych zakątkach naszego globu.

Slajd4

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Ostatnia szansa

Niesłabnącym powodzeniem cieszy się ostatnia moja książka „Formułowanie modeli ekonometrycznych na potrzeby zarządzania” obejmująca dwie części:
 
1.  Środowiska programowe statystyki opisowej, s. 214, ISBN 978-83-62683-64-2;  zostało ich tylko 5  egzemplarzy w bibliotece WSZiA w Opolu, ul. Niedziałkowskiego, zachęcam więc do nabycia.

Dystrybutor Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 18  biblioteka@poczta.wszia.opole.pl)  tel. 77 402 19 21

2. Zagadnienia ekonometrii, strony: 215-665, ISBN 978-83-7511-210-8;  nakład już wyczerpany.

Slajd3

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Książka dostępna w bibliotece

Szanowni Studenci i Sympatycy tego blogu!

   Miło mi poinformować, że w bibliotece Uczelni jest już dostępna część II mojej książki

Formułowanie modeli ekonometrycznych na potrzeby zarządzania.

   Ma ona charakter poradnika i może być pomocna do opracowania zadań z wielu dalszych przedmiotów. Będę korzystał z niej jako wykładowca.

Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 18  biblioteka@poczta.wszia.opole.pl)  tel. 77 402 19 21

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Pytania i zadania zaliczeniowe

Okres świąteczny już ku końcowi. Zapraszam miłych Studentów do nauki. Zachęcam do nabycia mojej ostatniej książki z zakresu statystyki opisowej – część I publikacji „Formułowanie modeli ekonometrycznych na potrzeby zarządzania„, dostępnej w bibliotece WSZiA w Opolu.

A. Przedmiot: MRP – wykład – pytania na zaliczenie pisemne:

1. Co oznacza określenie MPR?

2. Jakie były kolejne generacje systemu MRP?.

3. Czy system klasy ERP wykracza poza firmę i jaką technologię informacyjną stosuje?

4. Funkcje systemu informatycznego MRP w zakresie produkcji podstawowej.

5. Organizacja bazy danych dla potrzeb zasobów produkcyjnych.

B. Przedmiot: Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP -wykład – pytania na zaliczenie pisemne:

1. Etapy wdrożenia systemu informatycznego klasy ERP.

2. Kryteria wyboru pakietu standardowego ERP do już eksploatowanego systemu informatycznego.

3. Rola metodyki zalecanej przez producenta oprogramowania.

4. Oczekiwania inwestora od wdrażanego systemu zintegrowanego.

5. Kolejne generacje systemów informatycznych od systemu ewidencyjnego po zintegrowane systemy wykorzystujące terminale mobilne.

6. Na czym polega dostosowanie systemu standardowego do uwarunkowań danej firmy?

7. Obszary oraz typowe moduły systemu informatycznego klasy ERP.

8. Zastosowanie odrębnej platformy programowej do implementacji (oprogramowania) systemu pod potrzeby danej firmy.

9. Podejście do przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej.

10. Techniki automatycznej identyfikacji transakcji w procesach logistycznych, magazynowych i produkcyjnych.

11. Idea budowy relacyjnej bazy danych wspólnej dla całego systemu informatycznego.

12. Co to jest hurtownia danych?

13. Funkcje podsystemu CRM dotyczącego zarządzania relacjami z klientami.

14. Jak adoptować duży system do średnich firm?

15. Omówić internetowy system obsługi firmy na przykładzie systemu ISOF.

C.  Przedmiot: Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP – ćwiczenia –  zaliczenie pisemne na stopień na podstawie aktywności na zajęciach i pracy domowej pt. Modernizacja eksploatowanego systemu informatycznego do klay ERP w zakresie obszaru zakładu pracy studenta.

D. Przedmiot: Statystyka opisowa – wykład – egzamin pisemny na stopień:

1. Podaj wzór i objaśnij jego elementy dla średniej arytmetycznej ważonej szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi.

2. Przedstaw sposób obliczenia odchylenia przeciętnego szeregu szczegółowego.

3.  Jakimi różnymi wzorami określamy ilość klas szeregu?

4. Podaj wzór i objaśnij sposób obliczania wariancji szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi.

5. Sposób obliczania współczynnika zmienności.

6. Objaśnij pojęcia asymetria i kurtoza.

7. W jaki sposób obliczamy współczynnik koncentracji Lorenza?

8. Objaśnij pojęcia modalna oraz rozstęp.

9. Objaśnij pojęcia mediana, kwartyl, pierwszy, kwartyl trzeci.

10. Jak obliczamy odchylenie standardowe szeregu szczegółowego?

11. Typowy obszar zmienności rozkładu normalnego.

12. Pojęcie trendu jako funkcji określonej dla szeregu szczegółowego.

13. Objaśnij pojęcia: indeksy dynamiki jednopodstawowe, indeksy dynamiki łańcuchowe.

14. Jak obliczamy wskaźnik tempa przyrostu (podaj wzór i objaśnij jego elementy)?

15. Jak określamy średnie tempo zmian zjawiska (podaj wzór i objaśnij jego elementy).

E. Przedmiot: Statystyka opisowa – ćwiczenia – zaliczenie pisemne na stopień (przykłady zadań):

1. Dla podanego szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi oblicz średnią arytmetyczną oraz wariancję:

Przedział     Liczność

0-4                       0

5-9                        1

10-14                 10

15-19                  37

20-24                 37

25-29                  12

30-34                   2

35-39                    1

2. Dla podanych miar charakterystycznych zmiennej narysuj wykres pudełkowy i wyznacz przedziały wartości nietypowych obserwacji szeregu szczegółowego:

Xmin = 8, Xmax = 37, Q1 = 17, Q2 = Me = 20, Q3 = 23.

3. Dla podanego w zadaniu pierwszym(1)  szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi oblicz odchylenie przeciętne.

4. Oblicz współczynnik zmienności dla miar pozycyjnych wymienionych w zadaniu drugim (2).

5. Dla podanego szeregu w zadaniu pierwszym narysuj na jednym wykresie:  wykres punktowy obserwacji, histogram, diagram, rozkład.

6.  Narysuj przykład krzywej koncentracji Lorenza i podaj sposób obliczenia współczynnika koncentracji Lorenza.

7.  Dla podanych szeregów obserwacji zmiennych Y (waga w kg) oraz X (wzrost w cm) oblicz elementy do określenia współczynnika korelacji liniowej Pearsona:

Lp.     Y          X

1        53        162

2       61        164

3      75         165

4      62        165

5     54        165

6     74        166

7      53       166

8      70       168

9       65      168

10     76     170

8. Dla podanych w zadaniu siódmym (7)  danych dwóch cech wagi w kg i wzrostu w cm oblicz parametry a0 i a1 liniowej funkcji regresji.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Uruchomienie komunikacji z Czytelnikami tego blogu

Szanowni Studenci i Sympatycy tego blogu!

Rozpocząłem informowanie na których stronach moich publikacji lub opracowane jako współautorstwo można znaleźć odpowiedzi na poszukiwane przez Was hasła.

Będę też podawał streszczenia kolejnych wykładów i ćwiczeń w tym semestrze zimowym z przedmiotów:

 • Wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP,
 • MRP,
 • Statystyka opisowa.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized