Książka dostępna w bibliotece

Slajd3   Szanowni Studenci i Sympatycy tego blogu!

   Miło mi poinformować, że w bibliotece Uczelni jest już dostępna część II mojej książki

Formułowanie modeli ekonometrycznych na potrzeby zarządzania.

   Ma ona charakter poradnika i może być pomocna do opracowania zadań z wielu dalszych przedmiotów. Cena, biorąc obszerność i zawartość merytoryczną została ustalona przez Uczelnię na niskim poziomie – zaledwie 30 zł.

Zachęcam do jej nabycia – choć nie jestem zainteresowany materialnie; będę korzystał z niej jako wykładowca.

Dystrybutor Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 18  biblioteka@poczta.wszia.opole.pl)  tel. 77 402 19 21   Nakład zaledwie 200 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Może wkrótce część II

Szanowni Studenci i Sympatycy tego blogu!

Postanowiono wydrukować część drugą – obszerną – nowej mojej książki Formułowanie modeli ekonometrycznych na potrzeby zarządzania.

Stanowi ona praktyczny poradnik zastosowaniem programów w zakresie:

 • modelowanie równań zależności między zjawiskami ekonomicznymi i nie tylko,
 • dobór zmiennych objaśniających,
 • zastosowanie programów GRETL oraz Excel do weryfikacji modeli,
 • zagadnienie modeli wielorównaniowych w GRETL-u,
 • formułowanie modeli regresji wielowymiarowych oraz trendów wielomianowych,
 • transformacja liniowa zależności nieliniowych,
 • prognozowanie w oparciu o różnorodne modele bazujące na szeregach czasowych,
 • optymalny dobór parametrów modelu,
 • wiele innych godnych stosowania rozwiązań.

Szczególnie zachęcam posiadaczy części pierwszej wymienionej książki.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Pytania i zadania zaliczeniowe

Okres świąteczny już ku końcowi. Zapraszam miłych Studentów do nauki. Zachęcam do nabycia mojej ostatniej książki z zakresu statystyki opisowej – część I publikacji „Formułowanie modeli ekonometrycznych na potrzeby zarządzania„, dostępnej w bibliotece WSZiA w Opolu.

A. Przedmiot: MRP – wykład – pytania na zaliczenie pisemne:

1. Co oznacza określenie MPR?

2. Jakie były kolejne generacje systemu MRP?.

3. Czy system klasy ERP wykracza poza firmę i jaką technologię informacyjną stosuje?

4. Funkcje systemu informatycznego MRP w zakresie produkcji podstawowej.

5. Organizacja bazy danych dla potrzeb zasobów produkcyjnych.

B. Przedmiot: Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP -wykład – pytania na zaliczenie pisemne:

1. Etapy wdrożenia systemu informatycznego klasy ERP.

2. Kryteria wyboru pakietu standardowego ERP do już eksploatowanego systemu informatycznego.

3. Rola metodyki zalecanej przez producenta oprogramowania.

4. Oczekiwania inwestora od wdrażanego systemu zintegrowanego.

5. Kolejne generacje systemów informatycznych od systemu ewidencyjnego po zintegrowane systemy wykorzystujące terminale mobilne.

6. Na czym polega dostosowanie systemu standardowego do uwarunkowań danej firmy?

7. Obszary oraz typowe moduły systemu informatycznego klasy ERP.

8. Zastosowanie odrębnej platformy programowej do implementacji (oprogramowania) systemu pod potrzeby danej firmy.

9. Podejście do przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej.

10. Techniki automatycznej identyfikacji transakcji w procesach logistycznych, magazynowych i produkcyjnych.

11. Idea budowy relacyjnej bazy danych wspólnej dla całego systemu informatycznego.

12. Co to jest hurtownia danych?

13. Funkcje podsystemu CRM dotyczącego zarządzania relacjami z klientami.

14. Jak adoptować duży system do średnich firm?

15. Omówić internetowy system obsługi firmy na przykładzie systemu ISOF.

C.  Przedmiot: Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP – ćwiczenia –  zaliczenie pisemne na stopień na podstawie aktywności na zajęciach i pracy domowej pt. Modernizacja eksploatowanego systemu informatycznego do klay ERP w zakresie obszaru zakładu pracy studenta.

D. Przedmiot: Statystyka opisowa – wykład – egzamin pisemny na stopień:

1. Podaj wzór i objaśnij jego elementy dla średniej arytmetycznej ważonej szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi.

2. Przedstaw sposób obliczenia odchylenia przeciętnego szeregu szczegółowego.

3.  Jakimi różnymi wzorami określamy ilość klas szeregu?

4. Podaj wzór i objaśnij sposób obliczania wariancji szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi.

5. Sposób obliczania współczynnika zmienności.

6. Objaśnij pojęcia asymetria i kurtoza.

7. W jaki sposób obliczamy współczynnik koncentracji Lorenza?

8. Objaśnij pojęcia modalna oraz rozstęp.

9. Objaśnij pojęcia mediana, kwartyl, pierwszy, kwartyl trzeci.

10. Jak obliczamy odchylenie standardowe szeregu szczegółowego?

11. Typowy obszar zmienności rozkładu normalnego.

12. Pojęcie trendu jako funkcji określonej dla szeregu szczegółowego.

13. Objaśnij pojęcia: indeksy dynamiki jednopodstawowe, indeksy dynamiki łańcuchowe.

14. Jak obliczamy wskaźnik tempa przyrostu (podaj wzór i objaśnij jego elementy)?

15. Jak określamy średnie tempo zmian zjawiska (podaj wzór i objaśnij jego elementy).

E. Przedmiot: Statystyka opisowa – ćwiczenia – zaliczenie pisemne na stopień (przykłady zadań):

1. Dla podanego szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi oblicz średnią arytmetyczną oraz wariancję:

Przedział     Liczność

0-4                       0

5-9                        1

10-14                 10

15-19                  37

20-24                 37

25-29                  12

30-34                   2

35-39                    1

2. Dla podanych miar charakterystycznych zmiennej narysuj wykres pudełkowy i wyznacz przedziały wartości nietypowych obserwacji szeregu szczegółowego:

Xmin = 8, Xmax = 37, Q1 = 17, Q2 = Me = 20, Q3 = 23.

3. Dla podanego w zadaniu pierwszym(1)  szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi oblicz odchylenie przeciętne.

4. Oblicz współczynnik zmienności dla miar pozycyjnych wymienionych w zadaniu drugim (2).

5. Dla podanego szeregu w zadaniu pierwszym narysuj na jednym wykresie:  wykres punktowy obserwacji, histogram, diagram, rozkład.

6.  Narysuj przykład krzywej koncentracji Lorenza i podaj sposób obliczenia współczynnika koncentracji Lorenza.

7.  Dla podanych szeregów obserwacji zmiennych Y (waga w kg) oraz X (wzrost w cm) oblicz elementy do określenia współczynnika korelacji liniowej Pearsona:

Lp.     Y          X

1        53        162

2       61        164

3      75         165

4      62        165

5     54        165

6     74        166

7      53       166

8      70       168

9       65      168

10     76     170

8. Dla podanych w zadaniu siódmym (7)  danych dwóch cech wagi w kg i wzrostu w cm oblicz parametry a0 i a1 liniowej funkcji regresji.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Wszystkim sympatykom tego blogu składam życzenia Radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia

i oczekiwanego prezentu spod choinki.

Zbliża się Nowy Rok 2015, oby był dla Państwa szczęśliwy.

Studentom życzę pomyślności w trakcie sesji i rozpoczęcia nowego semestru w pełnym zapale i przy dobrych książkach.

indeks-choinka

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Radość wielka

Szanowni Czytelnicy tego blogu!

Ukazała się część pierwsza „Środowiska programowe statystyki opisowej” mojej nowej książki „Formułowanie modeli ekonometrycznych na potrzeby zarządzania„. Cena 30 zł. Obejmuje ona problematykę ćwiczeń i wykładów z zakresu przedmiotu „Statystyka opisowa” z zastosowaniem techniki komputerowej. Książka o niewielkim nakładzie 200 egz. jest sprzedawana przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Druk drugiej części „Zagadnienia ekonometrii” przewiduje się w miesiącu lutym nowego roku 2015. Zawiera zakres przedmiotów  Ekonometria oraz  Prognozowanie i symulacje. Jest to rodzaj poradnika do modelowania ekonometrycznego zjawisk zarówno makro jak i mikroekonomicznych. Obejmuje także formułowanie modeli do potrzeb prognozowania, optymalizację parametrów w równaniach  z wykorzystanie pakietów programowych w celu uwzględnienia zmian trendu oraz występowania sezonowości w szeregu obserwacji danej zmiennej.

Nowa praca jest wyraźnym rozszerzeniem wcześniejszego drugiego wydania książki „Wstęp do ekonometrii i badań operacyjnych”, która bardzo szybko znalazła swoich Czytelników. Tematyka badań operacyjnych – wyraźnie rozwinięta stanowi odrębną książkę „Metody optymalizacji w zarządzaniu„.

Do nabycia w Bibliotece Głównej WSZiA Opole: tel. 77 402 19 21  e-mail: biblioteka@poczta.wszia.opole.pl

Godz. otwarcia: wtorek, środa, czwartek 12:00 -15:30; piątek: 12.00-17.00, sobota: 9.00-15.00.

Przyjemnego studiowania oraz pomyślnego zaliczania przedmiotów.

Slajd1

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Uruchomienie komunikacji z Czytelnikami tego blogu

Szanowni Studenci i Sympatycy tego blogu!

Rozpocząłem informowanie na których stronach moich publikacji lub opracowane jako współautorstwo można znaleźć odpowiedzi na poszukiwane przez Was hasła.

Będę też podawał streszczenia kolejnych wykładów i ćwiczeń w tym semestrze zimowym z przedmiotów:

 • Wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP,
 • MRP,
 • Statystyka opisowa.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Poszperaj w istniejących zasobach tego blogu!

Szanowni Studenci oraz Sympatycy tego blogu!

Według zwyczaju w poprzednim roku akademickim będę na bieżąco informował o:

– wydanych publikacjach mego autorstwa lub współautorstwa,

– rozdziałach książek lub referatach, gdzie występuje szersze omówienie interesującego Państwo tematu z obszaru zarządzania, logistyki, informatyki – oczywiście w zakresie prowadzonych prze zemnie wykładów i ćwiczeń,

– zakresu poszczególnych wykładów i ćwiczeń.

Proponuję jednak zapoznać się z dotychczasowym dorobkiem w ramach tego blogu.

Nadmieniam, że obecnie prowadzę przedmioty:

– wdrażanie zintegrowanych systemów klasy ERP,

– systemy informatyczne obiektu produkcyjnego generacji MRP…,

– statystyka opisowa.

W obszarze moich zainteresowań są jeszcze przedmioty:

– ekonometria,

– statystyka matematyczna,

– prognozowanie i symulacje,

– badania operacyjne.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized